מידע עסקי

DataCheck דוחות | מידע עסקי | צור קשר

מידע עסקי בלחיצת כפתור

קבלו דו"ח מידע עסקי על חברות בישראל המכיל את כל המידע העסקי ועוד.

פירוק חברה | סגירת חברה

בחודש דצמבר 2010 הוכרז על ידי רשם החברות כי כל החברות, גם חברות פעילות וגם חברות אשר אינן פעילות, יחויבו באגרות שנתיות לרשם החברות, כל עוד לא נקטה החברה בהליכי פירוק חברה. פירוק וחיסול של חברה יעשה על פי החוק, כפי שנקבע בפרקים י"א עד י"ג לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג - 1983.

פירוק חברה ניתן לבצע בשתי דרכים

א. עפ"י סעיף 322 לפקודת החברות ניתנת האפשרות לפרק חברה מרצון על ידי בעלי המניות והדירקטוריונים של החברה.

ב. עפ"י סעיף 323 לפקודת החברות ניתנת האפשרות לנושים לפרק את החברה. (פירוק חברה מרצון על ידי נושים).


חברה שאינה פעילה ועדיין לא נקטה בהליכי פירוק חברה, תוכרז כ"חברה מפרת חוק" ותחויב באגרות שנתיות לרשם החברות ובנוסף יוטלו עליה קנסות.

כדי להימנע מחיובים מיותרים של אגרות שנתיות וכן מקנסות לרשם החברות, חברות שאינן פעילות צריכות לנקוט בהליכי פירוק חברה, כאשר ברב המקרים הפירוק יעשה על פי סעיף 322 לפקודת החברות.


על פי פקודת החברות, פירוק חברות ניתן לבצע באמצעות אחת הדרכים הבאות:

1. פירוק חברה מרצון

2. פירוק חברה על ידי בימ"ש.

3. פירוק חברה בפיקוח בימ"ש


מומלץ מאד לעקב אחר כל השלבים בהליך פירוק החברה ולהקפיד לבצע כל שלב ושלב.


פירוק חברה מרצון

פירוק חברה מרצון מתבצע בעקבות אחת מן הסיבות הבאות:

(1) אם החברה נקלעה לחובות ולא יכולה להמשיך בעסקיה בגין החובות.

(2) אם החברה קבלה החלטה לפרק החברה (מרצון) מסיבות מסוימות.

(3) אם על פי התקנון הסתיימה התקופה שנקבעה לקיומה של החברה.


כאשר רשם החברות מקבל את אישור מפרק החברה בדבר כינוס אסיפה סופית ודו"ח מפרק החברה, תירשם החברה ברשם החברות כחברה בהליכי פירוק ולאחר שלושה חודשים תיחשב החברה כחברה לאחר פירוק.


מהם השלבים שיש לבצע בהליך פירוק חברה מרצון ע"י בעלי המניות ?

פירוק חברה מרצון על ידי בעלי המניות יבוצע במספר שלבים :

1. ראשית, יש להגיש לרשם החברות תצהיר כושר פירעון כאשר הוא חתום על ידי הדירקטוריונים של החברה. אם החברה מנוהלת על ידי דירקטוריון אחד, חלה חובה להגיש תצהיר חתום על ידי הדירקטוריון היחיד, כאשר הוא בעצמו יכול למנות עצמו כמפרק החברה. אם החברה מנוהלת על ידי שני דירקטוריונים, חלה חובה להגיש תצהיר החתום על ידי שני הדירקטוריונים. כאשר קיימים יותר משני דירקטוריונים - חלה חובה להחתים את כולם או רובם.

2. חברה אשר פותחת בהליכי פירוק תשלח את תצהיר כושר הפרעון לרשם החברות, ברגע שרשם החברות מקבל את התצהיר, תירשם החברה ברשם החברות כחברה בהליכי פירוק. בהצהרת כושר הפירעון יוצהר כי החברה יכולה לפרוע את חובותיה תוך 4-6 חודשים או תוך 12 חודשים מתחילת הפירוק.

3. יש לזמן אסיפה של כל בעלי המניות והדירקטוריונים של החברה וליידע אותם על מועד האסיפה לפחות 21 יום לפני התכנסות האסיפה.

4. את התצהיר החתום על ידי הדירקטוריונים יש להגיש לרשם החברות עוד לפני משלוח ההזמנות על האסיפה, כאשר מטרת האסיפה תצוין על גבי ההזמנות. אם הדירקטוריונים ובעלי המניות מעוניינים לקצר את התקופה עד כינוס האסיפה, ניתן לעשות זאת בהסכמת כל בעלי המניות והדירקטוריונים.

5. באסיפה יש לקבל החלטה על פירוק החברה מרצון ועל מינוי מפרק לחברה.

6. המפרק יודיע לרשם תוך 21 יום מיום המינוי את קבלת החלטה על מיניו כמפרק החברה, אחרת יהפוך פירוק החברה ל"פירוק חברה מרצון ע"י נושים .

7. יש לפרסם את ההחלטה לפירוק החברה מרצון ברשומות תוך 7 ימים מיום קבלת ההחלטה על דבר הפירוק.

8. המפרק יקבע אסיפה בה יכונסו כל חברי החברה, בה יפעל לסילוק חובות החברה והחלטה כיצד תשלם החברה את חובותיה, כמו כן אם קיימים שעבודים על הנכסים יש לפעול להסרת השעבודים.

9. תוך 7 ימים מיום האסיפה הסופית בה התקבלו ההחלטות, יגיש המפרק לרשם החברות דו"ח סופי שיכלול את כל החלטות שהתקבלו באסיפה הכללית הסופית. אם החברה זכאית לפטור מאגרות בהתאם לתקנה 5 א' לתקנות יציין זאת המפרק בדוח הסופי.

10. לאחר 3 חודשים מיום שיקבל רשם החברות את אישור המפרק על כינוס האסיפה הסופית והדו"ח הסופי של האסיפה, תיחשב החברה כמחוסלת.

מחיקת חובות לרשם החברות